Hot Senat 40 din 19.11.2006În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 78 din Regulamentul Senatului, prima cameră a Parlamentului României a adoptat la 09.11.2006 Hotărârea nr. 40 din 09/11/2006
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 17/11/2006 și intrată în vigoare în 17/11/2006, referitoare la aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti.

În raportul final al Comisiei de anchetă a Senatului (nr. XLIV/55/6.11.2006) se arată că „în principal, Arhiepiscopia Romano-Catolică contestă legalitatea autorizaţiei de construire nr. 179/18/B/43074/24.02.2006, a avizelor şi acordurilor obţinute şi deţinute de firma beneficiară, precum şi valabilitatea acestora” și că „în sprijinul celor afirmate de reprezentanţii Arhiepiscopiei Romano-Catolice stau şi mărturiile experţilor cărora li s-a cerut părerea, consemnate în rapoartele scrise, şi susţinerile orale ale persoanelor audiate consemnate în stenograme, regăsite în anexele menţionate”.

Domnul Emanuel Necula, proiectantul construcţiei Catheral Plaza, audiat de Comisia de anchetă a Senatului României, a declarat că „autorizaţia a fost luată pe alt proiect decât cel iniţial, substanţial modificat ca parte de structură şi destinaţie a spaţiilor construite. Cele mai grave schimbări, în opinia sa, sunt reducerea grinzilor, menţinându-se încărcările, adăugarea de beton armat în nucleul central, mărind greutatea clădirii cu 9.000 tone, retragerea peretelui de structură, rezultând astfel tasări uriaşe. Motivul pentru care aceşti pereţi au fost retraşi este că, în acest caz, nu mai este nevoie de acordul vecinilor”. „De altfel, din mărturia sa reiese şi faptul că în momentul în care şi-a dat seama de modificările aduse proiectului şi de pericolul iminent asupra Catedralei Sf. Iosif, a reziliat unilateral contractul cu firma Popp & Asociaţii, firmă care se pare că a autorizat proiectul în forma sa finală, chiar dacă nu se regăseşte nicăieri competenţa sa în acest sens”, se arată în raportul Comisiei. Domnul inginer a contestat atât autorizaţia în sine cât şi avizele obţinute pentru această construcţie, întrucât termenul lor de valabilitate (2 ani) este trecut demult, și a declarat că „nici măcar datele din autorizaţie nu corespund cu cele din proiectul final”.

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Mihai Voiculescu, în raportul său referitor la autorizaţia de construcţie, a arătat că „aceasta a fost dată contrar practicilor de autorizare întrucât, prin documentaţia prezentată”, în ea „nu este nominalizat proiectantul de structură, iar proiectul nu poate fi considerat finalizat întrucât data de elaborare este 2001 iar proiectul de structură este contractat în 2005″. În plus, „Avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural naţional al Municipiului Bucureşti este dat în data de 06.02.2006, deci la două luni de la înregistrarea cererii de autorizaţia la Primăria sect. I Bucureşti„.

Acelaşi raport, arată că, în opinia domnului arhitect Dan Marin, vicepreşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, „modificarea indicatorului CUT max. (coeficient de utilizare a terenului) prevăzută în Planul Urbanistic Zonal (PUZ) prin Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este ilegală„.

În concluziile finale, Comisia de anchetă a Senatului României:

1 – solicită Guvernului să fundamenteze de urgenţă, în maxim 15 zile, un proiect de lege pentru declararea utilităţii publice de interes naţional asupra imobilului „Cathedral Plaza”, str. G-ral Berthelot nr. 11-15, teren şi construcţie în curs de realizare, şi să urmeze de urgenţă procedurile de expropriere şi de stabilire a despăgubirilor.
Guvernul va dispune deîndată oprirea oricăror lucrări de construcţii până la adoptarea legii de utilitate publică, definitivarea procedurii de expropriere şi punerea în posesie a expropriatorului.
2 – solicită Guvernului României, ca prin Inspectoratul de Stat în Construcţii să revadă, printr-un control cronologic, amănunţit şi riguros, legalitatea şi oportunitatea tuturor documentaţiilor de specialitate referitoare la proiectarea, autorizarea şi construirea imobilului „Cathedral Plaza” şi să dispună oprirea deîndată a realizării construcţiei.
3 – cere Ministerului Public să cerceteze toate aspectele legate de realizarea proiectului şi a construcţiei „Cathedral Plaza”, spre a stabili, dacă este cazul, răspunderea penală a celor implicaţi.
4 – cere Guvernului ca în termen de 3 luni să revadă şi să completeze legislaţia generală şi specială legată de autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, privind calitatea în construcţii, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, perfecţionarea regulamentului general de urbanism, realizarea ghidului cuprinzând, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către Consiliile locale şi activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi a altor reglementări în materie.
5 – semnalează necesitatea adoptării unui Cod al Urbanismului în România şi cere Guvernului să iniţieze un astfel de proiect împreună cu comisiile de specialitate ale Parlamentului.
6 – constată impactul negativ al realizării proiectului şi construcţiei denumite „Cathedral Plaza” în relaţiile cu Sfântul Scaun şi solicită Ministerului Afacerilor Externe identificarea căilor diplomatice pentru comunicarea măsurilor adoptate de Parlamentul României şi Guvern.
7 – ia act de inexistenţa unei protecţii suficiente a lăcaşelor de cult şi a monumentelor istorice de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi de către Direcţia Monumentelor Istorice, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi solicită Guvernului revederea legislaţiei specifice şi adoptarea, prin lege, a unor măsuri severe de protecţie a acestora.
8 – Sancţionând astfel lipsa de transparenţă a deciziilor luate de autorităţile publice locale şi excesivitatea unui proiect ales pe criterii economice şi speculative, Comisia constată că, opinia publică şi presa au reacţionat justificat şi spontan, generând activitatea prezentei Comisii speciale de anchetă, care va funcţiona până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, termen până la care va prezenta un Raport privind proiectele de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti.

Citiţi documentul integral aici.

Translate »